REGULAMIN
 1. CHARAKTER I CEL DZIAŁALNOŚCI
 2. ZASADY PRZYJĘCIA DO DRUŻYNY
 3. PODZIAŁ KLASOWY W DRUŻYNIE (+ SŁOWNIK POJĘĆ)
 4. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE STROJU I WYPOSAŻENIA
 5. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WALKI I UZBROJENIA
 6. ZASADY ZGŁOSZEŃ NA WYJAZDY
 7. ZASADY POZOSTAŁE

I. CHARAKTER I CEL DZIAŁALNOŚCI:Drużyna wojowników i rzemieślników wczesnego średniowiecza „Czarny Wąż” jest grupą rekonstrukcji historycznej (GRH), zajmującą się odtwarzaniem dorobku materialnego i kulturowego wczesnośredniowiecznej (IX – XI wiek) Europy.

Główne cele działalności drużyny to:
 1. Edukacja nieformalna/pozaszkolna grup społecznych w różnym wieku podczas pikników, festiwali historycznych, warsztatów, a także prelekcji, pokazów i wystąpień. Nauka przez zabawę i archeologię eksperymentalną.
 2. Popularyzacja kultury europejskiej wczesnego średniowiecza
 3. Propagowanie kultury fizycznej i modelu aktywnego spędzania wolnego czasu wśród młodzieży i dorosłych
 4. Nauka dawnych, często zapomnianych rzemiosł, rozpowszechnianie wiedzy o nich
 5. Poszerzanie własnej wiedzy oraz zainteresowań historycznych poprzez kontakt z innymi GRH podczas warsztatów rzemiosł, eksperymentów archeologicznych, przemarszów terenowych i innych aktywności związanych z odtwarzaniem historii.

II. ZASADY PRZYJĘCIA DO DRUŻYNY: 1. Do GRH może przystąpić osoba, która skończyła 16. rok życia, jednak czynne uczestnictwo w wyjazdach możliwe jest dopiero po ukończeniu 18. roku życia.
 2. Po zaakceptowaniu przez Dowódcę, kandydat do GRH staje się thrallem czyli tzn. niewolnym, i zostaje mu przypisany opiekun, czyli osoba, wybrana z grona Drużynników. Jest to okres próbny trwający minimum 1 rok.
 3. Podczas trwającego minimum 1 rok okresu próbnego, thrall musi wykazać się zaangażowaniem oraz czynnym uczestnictwem w działaniach podejmowanych przez drużynę.
 4. Decyzję dotyczącą przyjęcia jako pełnoprawnego członka drużyny (Drużynika) podejmuje Dowódca przy wsparciu Rady. Thrall staje się drużynnikiem po przejściu okresu próbnego, oraz wypełnieniu wymogów, wymienionych poniżej.
Thrall ma obowiązek:
 1. skompletować podstawowy strój, odpowiedni dla odtwarzanej kultury oraz okresu historycznego, miejsca pochodzenia i statusu społecznego postaci
 2. skompletować własne historyczne posłanie (wełna, len, skóry, futra, filc)
 3. posiadać własny worek ( uszyty z lnu, wełny, skóry, filcu) na swoje rzeczy historyczne oraz współczesne
 4. posiadać minimalny prywatny ekwipunek obozowy w postaci łyżki i miski (drewnianej lub ceramicznej nieszkliwionej)
 5. uczestniczyć w obowiązkowych zebraniach i spotkaniach, tzw. thingach (przed sezonem wyjazdowym - wiosna) i althingach (po sezonie - jesień) oraz innych aktywnościach drużynowych
 6. stosować się do zaleceń opiekuna, członków Rady oraz dowódcy, wypełniając ich prośby i polecenia.
 7. stosować się do regulaminu drużyny i spełniać jej wymogi
 8. wziąć udział w minimum 3 nieodpłatnych wyjazdach drużynowych
W przypadku, gdy w ciągu roku thrall nie spełni wymogów koniecznych do wstąpienia w szeregi Drużynników i będzie chciał kontynuować okres próbny przez następny rok, thralla obwiązuje opłacanie okazjonalnych składek drużynowych na zasadach Drużynnika.

Maksymalna długość okresu próbnego wynosi 2 lata. Po dwóch latach, jeśli Jarl (posiłkując się opinią pozostałych Drużynników) nie zdecyduje inaczej, thrall, gdy nie spełnił wszystkich wymogów, zostaje wydalony z Drużyny.

Po zakończeniu okresu próbnego i zaakceptowaniu przez Radę, thrall przechodzi obrzęd Postrzyżyn, po czym staje się pełnoprawnym członkiem Drużyny – Drużynnikiem. Obrzęd Postrzyżyn prowadzony jest przez Jarla lub członka Rady przezeń wyznaczonego.

Thrall ma prawo :
 1. udziału w drużynowych treningach i spotkaniach
 2. korzystania z wiedzy i doświadczenia wszystkich drużynników
 3. korzystania z pomocy opiekuna przy kompletowaniu stroju i wyposażenia
 4. uczestniczenia w wyjazdach drużynowych (po skompletowaniu stroju)
 5. uczestniczenia w thingach, althingach i zebraniach drużynowych, oraz czynnego udziału w dyskusji, bez prawa do głosowania.

III. PODZIAŁ KLASOWY W DRUŻYNIEDrużyna wojowników i rzemieślników wczesnego średniowiecza "Czarny Wąż" w celu wiernego oddania dawnych realiów życia codziennego dzieli swych członków na kilka klas.

Podstawowa forma pełnej aktywności w drużynie (klasa) to Drużynnik. Do kolejnych klas należą osoby w różnym stopniu zaangażowane w życie drużyny, z różnym stażem w szeregach grupy (Rada, Starsi Drużynnicy).

W życiu drużyny obecne są również inne osoby, niebędące drużynnikami: kandydaci, thralle, Honorowi Drużynnicy i najemnicy.

1) RADA (RADA STARSZYCH)

Rada składa się z 3 osób wybieranych z grona Starszych Drużynników, lub (jeśli zaistnieje potrzeba) spośród Drużynników. Powoływana jest na oficjalnych althingach Drużyny . Rada zobowiązana jest podejmować najważniejsze decyzje, działając dla dobra i korzyści Drużyny.

Członkowie Rady mają prawo:
 1. rozsądzania sporów wewnętrznych
 2. podejmowania decyzji dotyczących wyjazdów drużyny i (lub) konkretnych drużynników
 3. ustalania terminów spotkań i thingów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. podejmowania decyzji dotyczących drużynników
 5. ustalania kar i nagród dla drużynników i thralli,
 6. wyznaczania konkretnych osób do konkretnych zadań
 7. brania udziału we wszystkich wyjazdach drużynowych.
 8. ustalania wysokości składek okazjonalnych
 9. podczas głosowań, mając na celu dobro drużyny Rada zachowując jednogłośność ma prawo do veta. Prawo to nie dotyczy głosowań w sprawie zmiany składu rady, wyboru drużynnika honorowego oraz głosowań w sprawie zmiany tego zapisu.
 10. Jarl wraz z radą maja ze względu na swoje doświadczenie, działając dla dobra drużyny prawo do decydowania w sprawach nieustalonych przez regulamin oraz w sprawach spornych, wątpliwych, wyjątkowych czy wymagających indywidualnego podejścia.
 11. Każdy przedstawiciel Rady podczas głosowań dysponuje 2 głosami
Członkowie rady mają obowiązek:
 1. stosowania się do regulaminu oraz uchwał
 2. brania czynnego udziału w życiu Drużyny
 3. uczestniczenia w zebraniach drużynowych, thingach i althingach
 4. podejmowania decyzji korzystnych dla drużyny
 5. zgłaszania uczestnictwa drużyny w imprezach, festiwalach i spotkaniach historycznych
 6. dbania o szczegóły i przepływ informacji dotyczący wyjazdów, oraz spotkań.
 7. uczestnictwa w przynajmniej 4 wyjazdach historycznych (w sezonie) lub innych aktywnościach drużynowych.
 8. dbania o dobre imię i wizerunek Drużyny
 9. płacenia składek okazjonalnych
 10. wzorowo spełniać wszystkie wytyczne dotyczące Drużynników
SKŁAD RADY:
 1. JARL
Jarl jest głównym dowódcą drużyny oraz przewodniczącym Rady Starszych.
Wespół z pozostałymi członkami rady, podejmuje i zatwierdza najważniejsze dla drużyny decyzje. Przewodzi podczas wyjazdów drużynowych, zarówno na polu bitwy, jak i cywilnie. (W szczególnych wypadkach po konsultacji z Hevdingiem i Przedstawicielem Niewalczących dobiera skład drużyny podczas wyjazdu).
Jako osoba reprezentatywna utrzymuje kontakt z zaprzyjaźnionymi drużynami, dbając o wizerunek "Czarnego Węża" i działając wyłącznie na jego korzyść. W razie nieobecności na wyjeździe, jego funkcje przejmuje wyznaczony Członek Rady lub Drużynnik.
 1. HEVDING / KASZTELAN
Przedstawiciel walczących oraz trener.
Jest namiestnikiem Jarla na polu bitwy, dowodzi wojownikami "Czarnego Węża" w zastępstwie dowódcy. Prowadzi treningi walczących, dba o technikę oraz bezpieczeństwo walki. Podejmuje decyzje związane z dopuszczeniem, lub odsunięciem drużynników od walki "na stal".
 1. PRZEDSTAWICIEL NIEWALCZĄCYCH
Osoba dbająca o sprawy niewalczących czyli niewiast, rzemieślników i thralli.
Dba o poprawność historyczną stroju i wyposażenia cywilnego wszystkich członków drużyny.
 1. Spośród Rady lub spośród Drużynników Jarl wyznacza osobę która pełni stanowisko drużynowego skarbnika.
Do zadań skarbnika należą:
 1. prowadzenie księgowości Czarnego Węża
 2. przechowywanie pieniędzy drużynowych
 3. zbieranie składek, podatku oraz kar pieniężnych
 4. kontrola i księgowanie wydatków
 5. zdawanie sprawozdań finansowych na każdym althingu, thingu oraz na polecenie Jarla i Rady
 6. na polecenie Rady, udostępnianie funduszy na cele drużynowe

2) STARSI DRUŻYNNICY

W gronie Starszych Drużynników znajdują się zarówno niewiasty jak i mężczyźni, osoby walczące i niewalczące.

O przynależności do tej klasy decyduje staż w drużynie oraz zaangażowanie w jej funkcjonowanie. Osoby starające się o tę pozycję muszą zostać wyróżnione na podstawie swych zasług przez Jarla i Radę Starszych.

Kandydat na Starszego Drużynnika, to osoba z co najmniej dwuletnim stażem na stanowisku Drużynnika.

W tym czasie powinna wziąć pod opiekę przydzielonego mu przez dowódcę thralla. Z dniem, w którym jego thrall przechodzi postrzyżyny, Drużynnik po pozytywnej decyzji Rady dołącza do grona Starszych Drużynników.

Podczas pełnienia opieki nad thrallem kandydat na Starszego Drużynnika musi wykazać się cierpliwością oraz wytrwałością. Musi również posiadać niezbędną wiedze historyczną dotyczącą odtwarzanej epoki, kompletny nienaganny strój, odpowiedni dla odtwarzanej postaci oraz dobrą opinie pośród Rady i Pozostałych Członków Drużyny.

Rada w wyjątkowych sytuacjach ma prawo nadania tytułu Starszego Drużynnika z pominięciem opieki nad thrallem, po spełnieniu przez Drużynnika pozostałych wymogów.

Starszy Drużynnik ma prawo:
 1. do brania czynnego udziału w głosowaniach podczas thingów, althingów i zebrań. Podczas głosowań, głos Starszego Drużynnika liczony jest podwójnie.
 2. do pierwszeństwa podczas wyjazdów historycznych i pokazów
 3. do szacunku ze strony Drużynników i thralli
Starszy drużynnik ma obowiązek:
 1. stosowania się do regulaminu oraz uchwał.
 2. posłuszeństwa wobec Jarla i Rady.
 3. obecności na obowiązkowych treningach i spotkaniach drużynowych
 4. uczestnictwa, w co najmniej 4 wyjazdach historycznych lub innych aktywnościach drużynowych w sezonie
 5. płacenia składek okazjonalnych
 6. aktywnego działania na rzecz drużyny
 7. godnie reprezentować Drużynę
 8. wzorowo spełniać wszystkie wytyczne dotyczące drużynników

3) DRUŻYNNICY

Podstawowa klasa w Drużynie. W gronie drużynników znajdują się zarówno niewiasty jak i mężczyźni, osoby walczące i niewalczące.

Thrall staje się Drużynnikiem po spełnieniu wymagań zawartych w zasadach przyjęcia do Drużyny (rozdział II)

Drużynnik ma prawo:
 1. brania czynnego udziału w głosowaniach podczas thingów, althingów i zebrań dysponując pojedynczym głosem
 2. udziału w wyjazdach historycznych i pokazach
Drużynnik ma obowiązek:
 1. stosowania się do regulaminu oraz uchwał.
 2. utrzymywania standardów wytyczonych przy przystępowaniu do drużyny, a więc posiadania własnego podstawowego, poprawnego historycznie wyposażenie na wyjazdach i imprezach historycznych
 3. posłuszeństwa wobec decyzji Dowódcy oraz Rady.
 4. obecności na obowiązkowych spotkaniach drużynowych, thingach i althingach
 5. uczestnictwa, w co najmniej 3 wyjazdach historycznych lub innych aktywnościach drużynowych w sezonie
 6. płacenia składek okazjonalnych
 7. dbałości o wspólny drużynowy sprzęt
 8. aktywnego działania na rzecz drużyny i jej godnego reprezentowania
⇒ WAŻNE INFORMACJE

Członkowie Drużyny mają prawo do zawieszenia swojej obecności w Drużynie na 1 rok. Nie płacą wtedy składek okazjonalnych, tracą jednak przywilej głosowania i uczestnictwa w wyjazdach drużynowych. Gdy Członek Drużyny jest nieaktywny ponad 1 rok, zostaje przeniesiony w stan uśpienia, po którym aby wrócić do Drużyny musi ponownie przejść okres próbny. Ostateczną decyzje każdorazowo podejmuje Jarl oraz Rada Starszych.

Członek Drużyny nie może jednocześnie należeć do innej Grupy Rekonstrukcji Historycznej zajmującej się tym samym okresem, której interesy mogłyby kolidować z interesami Drużyny Czarny Wąż.

Nie dotyczy to projektów czasowych zrzeszających ludzi z różnych środowisk.

4) THRALLE

Osoby, zdecydowane by uczestniczyć w życiu Drużyny, odbywające okres próbny przed postrzyżeniem na Drużynnika.

Charakterystykę pozycji thralla (prawa i obowiązki) opisano w rozdziale II.

5) POZOSTAŁE OSOBY
 1. HONOROWI DRUŻYNNICY
Są to osoby które nie uczestniczą na co dzień czynnie w życiu Drużyny, jednak za swe zasługi bądź z sympatii trafiły do tego znamienitego grona Honorowych Drużynników. Kandydatura osoby na stanowisko Honorowego Drużynnika musi zostać zgłoszona przez Członka Drużyny oraz w głosowaniu zaakceptowana przez 100% głosów.

Honorowy Drużynnik nie ma prawa głosu w głosowaniach i wyborach Rady, może jednak udzielać głosu doradczego. Winien być lojalny wobec Jarla oraz Rady Starszych. Ma prawo do uczestnictwa w wyjazdach i pokazach płatnych.

 1. NAJEMNIK
Udział w wyjazdach, wędrówkach i wyprawach pod sztandarem Czarnego Węża mogą brać za zgodą Rady oraz uczestników danego wyjazdu również osoby z innych drużyn lub niezrzeszone, niekandydujące do drużyny. Wymaga to nadania osobie statusu Najemnika.

Odpowiedzialność za poprawność historyczną ekwipunku i stroju oraz zachowanie najemnika bierze Członek Drużyny zapraszająca go na dany wyjazd. Najemnik na wyjeździe ma obowiązki i prawa odpowiadające prawom thralla. Na wyjazdach uczestniczy czynnie w życiu drużynowym.

Najemnik, w czasie wspólnego wyjazdu, winny jest lojalność Drużynie i Jarlowi..

IV. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE STROJU I WYPOSAŻENIA:Drużynnicy zobowiązani są do noszenia strojów adekwatnych do odtwarzanej klasy społecznej. Muszą być to stroje oparte na potwierdzonych historycznie wykrojach, zgodne z odtwarzaną epoką.

Wszystkie stroje muszą być uszyte ręcznie z materiałów dostępnych we wczesnym średniowieczu (wełna, len, filc, skóra), za pomocą historycznych nici (lniane, wełniane, konopno-lniane) i ściegów. Kolory odzienia oraz elementów uzbrojenia nie powinny być intensywne, lecz zbliżone do tych które można było osiągnąć we wczesnym średniowieczu za pomocą dostępnych naturalnych barwników.

Dozwolone ozdoby (oparte na pierwowzorach z wczesnego średniowiecza) wykonane mogą być z kości, rogu, kamienia, drewna, miedzi, żelaza oraz srebra.

Posłanie na którym podczas wyjazdów śpią Drużynnicy musi być w pełni historyczne (baranica, wełna, skóra, filc), zaś ewentualne szwy wykonane ręcznie. Dodatkowo każdy drużynnik musi posiadać własny worek z historycznych materiałów (len/wełna/skóra/ lub ewentualnie bawełna) w którym podczas wyjazdów i wędrówek trzyma/nosi swoje rzeczy prywatne – zarówno cywilne niehistoryczne jak i historyczne.

Każdy pełnoprawny Drużynnik powinien posiadać własny minimalny ekwipunek tj. miska, łyżka, kubek, z których korzysta podczas spotkań i wyjazdów historycznych.


V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WALK I UZBROJENIA:1) TRENINGI
  Każdy członek drużyny który zadeklarował swoją chęć do walki, ma obowiązek uczestniczenia w cotygodniowych treningach.
 1. Na treningu, który odbywa się w sali obowiązuje strój na zmianę (koszulka, spodnie i tenisówki)
 2. Na wszystkich treningach obowiązuje uzbrojenie ochronne: rękawica, przeszywanica lub/i kolczuga/ lamelka, hełm, tarcza (okrągła lub migdał). Do treningu niezbędna jest poza tym broń: miecz/ włócznia/ topór/ topór duński/ szabla/ langsax/ sax/ oszczep. Wszystko zgodne z realiami odtwarzanej epoki
 3. Nowicjusze oprócz obowiązku zmiany stroju, winni być wyposażeni w kij treningowy (trzonek od siekiery lub kilofa) oraz w miarę możliwości hełm wojskowy i rękawice
 4. Hevding na podstawie obserwacji podejmuje decyzje o zezwoleniu na walkę żelazem, oraz decyzje o dopuszczeniu do bitew na wyjazdach. W jego mocy jest również cofnięcie tych decyzji.
 5. Trening oraz rozgrzewka prowadzona jest przez Hevdinga lub osobę przez niego wyznaczoną.
 6. Treningi dodatkowe i wakacyjne nie są obowiązkowe.
2) UZBROJENIE
 1. Broń oraz wyposażenie ochronne muszą być zgodne z pierwowzorami interesującej nas epoki. Nie dopuszczane są wzory odstające od oryginalnych znalezisk w widoczny sposób, wariacje oraz broń nie znajdująca poparcia w typologii lub znaleziskach na dany okres historyczny.
 2. Wszelkie elementy ochronne niehistoryczne (plastikowe osłony na kolana/ golenie, itd.) muszą być ukryte pod wierzchnim strojem tak, aby były niewidoczne. Nie dopuszcza się nagolenic zakładanych na strój historyczny, wszystkie osłony kolan i piszczeli muszą być ukryte pod strojem.
 3. Broń musi mieć tępe powierzchnie tnące, nie posiadające zadziorów i pęknięć. Ponadto broń drzewcowa musi być solidnie osadzona.
 4. Włócznie i oszczepy powinny posiadać na końcu ostrza kulkę lub inne zabezpieczenie, tak, aby zapobiegać zadawaniu ran kłutych.
 5. Każdy dopuszczony przez Hevdinga do walki wojownik, ma obowiązek posiadania na własnej tarczy symbolu drużyny Czarny Wąż. Tarcza musi być wykonana z desek drewnianych lub w ostateczności po uzgodnieniu z dowódcą sklejkowa oklejona z obydwu stron materiałem.
 6. Każdy walczący przystępujący do treningów lub walki wyjazdowej zobowiązany jest do posiadania historycznej osłony na twarzy w postaci czepca pikowanego lub kolczugi nitowanej.


VI. ZASADY ZGŁOSZEŃ NA WYJAZDY 1. Od decyzji dowódcy oraz kolejności zgłoszeń zależy, kto jedzie na dany wyjazd
 2. Zgłoszeń oraz zmian w zgłoszeniach można dokonywać przed wcześniej wyznaczonym terminem.
 3. Późniejsze zmiany (po wyznaczonym terminie) muszą być konkretnie usprawiedliwione. W wypadku braku usprawiedliwienia nakładane będą kary.
 4. W wyniku niestosowania się do powyższych zasad Rada ma prawo wymierzenia adekwatnej kary wobec konkretnych osób.
 5. W przypadku gdy w wyjeździe nie bierze udziału Jarl, każdorazowo wyznaczana jest osoba dowodząca na wyjeździe. Do jej obowiązków należy ustalenie organizacji wyjazdu i poinformowanie o niej zainteresowanych. Po powrocie osoba ta jest zobowiązana do zdania dowódcy raportu z przebiegu wyjazdu i ewentualnych nałożonych kar.
 6. Na każdym wyjeździe wyznaczona jest osoba odpowiadająca za napisanie sprawozdania na stronę internetową oraz zgromadzenia dokumentacji fotograficznej.


VII. ZASADY POZOSTAŁE 1. Dowódca oraz osoby przez niego upoważnione mają prawo nadawania kar pieniężnych wszystkim członkom drużyny za niestosowanie się do zaleceń, poleceń i wytycznych oraz regulaminu. Kara pieniężna nadawana jest według uznania (5 zł i wielokrotność) powinna być jednak jeśli to możliwe poprzedzona upomnieniem słownym umożliwiającym poprawę błędu. Przewiduje się również stosowanie kar przy pracach obozowych jeśli zajdzie taka potrzeba. W wypadku niestosowania się do zaleceń mimo kary, dowódca ma prawo nałożyć kolejną karę np. pieniężną lub wyciągnąć inne konsekwencje.
 2. Działalność drużyny nie obciąża jej członków stałymi składkami pieniężnymi. W razie potrzeby zwoływana jest składka okazjonalna której wysokość uzależniona od aktualnej potrzeby jest ustalana przez Radę. Rada cel powołania składki oraz termin jej uiszczenia podaje do informacji drużyny.
 3. Pieniądze pochodzące z kar oraz składek okazjonalnych trafiają do skarbca drużynowego.